Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tauber Public Relations sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gombrowicza 15, 01-682
Warszawa zapewnia odwiedzającym stronę http://www.tauber-wasilewskivinery/ („Strona”)
użytkownikom możliwość nawiązania kontaktu z firmą oraz wysłania wiadomości za pomocą
formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie. W trosce o Państwa prywatność i w
celu zapewnienia najwyższych standardów ochrony Państwa danych osobowych
zamieszczamy następującą politykę prywatności.

WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Warunkiem korzystania z formularza kontaktowego jest zapoznanie się z niniejszą polityką
prywatności oraz jej akceptacja, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Użytkownik przed przesłaniem formularza kontaktowego składa, poprzez
zaznaczenie odpowiednich pól, oświadczenia, że zapoznał się z obowiązującą polityką
prywatności oraz że udziela zgody na przetwarzanie przez Administratora swoich danych
osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym, w celu nawiązania kontaktu lub
udzielenia informacji w związku z wysłaniem formularza kontaktowego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając umieszczony na Stronie formularz kontaktowy użytkownicy mogą, w razie
wyrażenia przez nich zgody, udostępniać swoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko,
adres email oraz inne wskazane w treści wiadomości. Zgodnie z ds. 13 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO”, w związku z zamiarem
przetwarzania danych osobowych informuje Panią/Pana, iż:
a) administratorem danych osobowych jest Tauber Public Relations Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Gombrowicza 15, 01-682 Warszawa, nr tel.: +48 22 833 35 02,
email: tauber@tauber.com.pl – dalej „TAUBER PUBLIC RELATIONS”,
b) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą;
c) podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, na jaki została
udzielona zgoda (podstawa prawna z ds. 6 ust.1 lit a RODO);
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu nawiązania
kontaktu lub udzielenia informacji;
e) dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: upoważnionym
pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom współpracującym z Tauber Public
Relations albo na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy albo gdy podmioty te
stają się odbiorcami Państwa danych na podstawie przepisów prawa (np. poczta
polska);

f) dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, na podstawie
obowiązujących przepisów prawa;
g) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w związku z przesłanym
formularzem kontaktowym, nie później niż do momentu cofnięcia zgody;
h) w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych;
i) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
j) w celu cofnięcia zgody należy wysłać email z żądaniem cofnięcia zgody na adres
rodo@tauber.com.pl lub tauber@tauber.com.pl;
k) na zasadach określonych w RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

-prawo żądania od TAUBER PUBLIC RELATIONS dostępu do treści
danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia:

-prawo żądania od TAUBER PUBLIC RELATIONS ograniczenia przetwarzania;
-prawo do przenoszenia danych osobowych;
-prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie;
-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania danych osobowych;

l) osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w celu
realizacji przysługujących praw należy skontaktować się z TAUBER PUBLIC RELATIONS za
pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail rodo@tauber.com.pl lub pocztą tradycyjną na
adres korespondencyjny: Tauber Public Relations Sp. z o.o., ul. Gombrowicza 15, 01-682
Warszawa.

PLIKI COOKIES

Tauber Public Relations, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, utrzymania i
monitorowania stanu bieżącej sesji Użytkownika, a także analiz, statystyk i audytu
wyświetleń strony internetowej, korzysta z plików Cookie oraz systemu Google Analytics, tj.
system analityki internetowej pozwalający na analizę ruchu na Stronie.
Pliki Cookie są to niewielkie fragmenty tekstu wysyłane przez serwer WWW do przeglądarki i
odsyłane z powrotem przy kolejnym wejściu na witrynę przez Użytkownika. Pliki Cookie
pozwalają na zapamiętywanie preferencji Użytkownika.
Tauber Public Relations wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookie: sesyjne, które są trwale
usuwane w momencie zakończenia sesji przeglądarki przez Użytkownika oraz trwałe, które
pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki Użytkownika, aż do ich trwałego usunięcia.
Podczas korzystania ze Strony mogą być zbierane następujące dane: adres IP, nazwa
domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Użytkownik za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu, za pomocą
którego uzyskuje dostęp do Strony, wyraża zgodę w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu
przez Tauber Public Relations do Plików Cookie oraz innych plików o podobnym charakterze
na tym urządzeniu, na warunkach określonych w niniejszej Polityce Cookie.
Użytkownik został poinformowany i przyjmuje do wiadomości, iż udzieloną Tauber Public
Relations zgodę może w każdym czasie cofnąć lub może jej nie udzielić poprzez
odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki, z której korzysta przy przeglądaniu Strony, tj.
wyłączenie zapisywania plików Cookie na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją w
ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie przez Użytkownika obsługi plików Cookie może
znacząco wpłynąć na funkcjonalność Strony, uniemożliwiając korzystanie z niej w całości lub
w części.
Korzystanie z niniejszej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików Cookie przez
Użytkownika oznacza, iż będą one umieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki
Cookie nie przechowują ani nie zapamiętują danych osobowych Użytkownika, a na ich
podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.